Velkomen til Aurland Sparebank

PRESSEMELDING

  

Semje om fusjonsavtale mellom Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har i dag  vedteke fusjonsplan for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Komplementære og naturlege partnarar

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank er tre sterke og lokalt forankra bankar med tyngdepunkt i Årdal, Lærdal, Aurland og Vik. Indre Sogn Sparebank har i tillegg kontor i Sogndal og Bergen. 20 juni 2018 vart det kommunisert at dei tre bankane hadde vedteke å gå i tingingar om ein mogleg fusjon. Bankane er komplimentære i si verksemd og utfyller kvarandre godt.

 

Gåver  til  lokalsamfunna

I samband med fusjonen vil det ikkje bli oppretta sparebankstiftingar. Grunnfondskapitalen som bankane går inn med i den nye banken vil bli øyremerka og vil danna grunnlag for lokale gåvetildelingar og etablering av eventuelle framtidige stiftingar. Gåvetildelingane vil bli viktige og ein vil vidareføre bankane sine gåver og store engasjement i lokalsamfunna.

 

Vi endrar for å ta vare på
Banksjefane utrykker stor glede over at fusjonsavtalen no er vedteken. Grunnlaget for å kome dit har vore ein grundig og god prosess som har ivareteke alle bankane sine interesser.

Med denne endringa ynskjer ein å ta vare på lokalbanken og samstundes rigga den for framtida. Vi endrar for å ta vare på.

Fusjonsavtalen vert lagt fram for generalforsamlingane for avgjerd den 18. desember 2018.

Adm. banksjef i den samanslegne banken vil vere Mads Arnfinn Indrehus. Styreleiar vert Morten Kristiansen og nestleiar i styret vert Arve Tokvam. Det nye bankkonsernet vil ha 55 tilsette i 5 kommunar og ein forvaltningskapital på 7,8 milliardar kroner.

 

Kontaktpersonar:

Indre Sogn Sparebank:                                                                                                                                           
Adm. banksjef Egon M. Moen, tlf: 900 82 415                                                                                                                                                                                                          Styreleiar Morten Kristiansen, tlf:
908 28 429

Aurland Sparebank:

Banksjef Gunnar Skahjem, tlf: 913 74 994

Styreleiar Arve Tokvam, tlf: 907 85 950

Vik Sparebank

Banksjef Mads Arnfinn Indrehus, tlf: 909 50 615

Styreleiar Olav Vikøren, tlf: 917 10 403


Gode råd

Kvifor bli kunde i Aurland Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, flinke rådgjevarar og gode digitale løysingar.

Aurland Sparebank er din medspelar i store og små avgjersler i livet.

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har innleia samtalar om samanslåing

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har i dag fatta vedtak om å innleia samtalar med sikte på ei samanslåing av dei tre bankane. Målet med ei samanslåing er å skapa ein solid og framtidsretta lokalbank i Sogn, som vil styrka lokalsamfunnet, lokale bedrifter og lokale arbeidsplassar. Banken ønskjer å vidareutvikla sterke og kompetente fagmiljø og vera ein god og attraktiv arbeidsgjevar.


ENDRING I OPNINGSTIDA I KASSE

Tida endrar seg i bankane og dette opplever me i Aurland også.

Til dømes er det ikkje lenger så mange kundar som kjem inn til oss

og nyttar seg av kasse.

Difor endrar me opningstida i kassen.