Valliste

Aurland Sparebank har motteke Finanstilsynet sitt vedtak datert den 25. januar 2019, om at søknad om løyve til samanslåing av Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank er innvilga. Juridisk fusjon vil bli gjennomført 1. april 2019. Jf. vedtekter i nye Sogn sparebank, skal ny samansetning av kundevalde frå Aurland Sparebank sine kundar i ny generalforsamling vere, 4 faste medlemar, og 2 varamedlemar.

Kundevalde frå 2017 som er valde tom mars 2021, held fram som medlemar i ny generalforsamling.

Det skal difor velgjast eit nytt fast medlem for 4 år, samt to varamedlemar for 1 og 3 år.

Allereie valde medlemar til generalforsamling i Sogn Sparebank:

Bente Steine 1 år (2019)

Nils Tore Skahjem 2 år (2019 - 2020)

Bjørn Ebne 3 år (2019 – 2021)

På val:

May Tone Nygård

Gry Lie Roberts

Olav J. Ellingsen

Øyvind Bortne

Terje Horvei

Fusjon av Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har måndag 12. november 2018  vedteke fusjonsplan for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Det er lagt ut ulike dokument i samband med fusjon, det siste dokumentet som er lagt ut er eit informasjonsdokument som har som føremål å beskrive Sogn Sparebank si stilling etter eventuell Fusjon.

Dokumentet finn du under Rapport - Sogn Sparebank

Endeleg vedtak om Fusjon vert gjort i Generalforsamlinga tysdag 18. desember.

 

Gode råd

Kvifor bli kunde i Aurland Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, flinke rådgjevarar og gode digitale løysingar.

Aurland Sparebank er din medspelar i store og små avgjersler i livet.

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har innleia samtalar om samanslåing

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har i dag fatta vedtak om å innleia samtalar med sikte på ei samanslåing av dei tre bankane. Målet med ei samanslåing er å skapa ein solid og framtidsretta lokalbank i Sogn, som vil styrka lokalsamfunnet, lokale bedrifter og lokale arbeidsplassar. Banken ønskjer å vidareutvikla sterke og kompetente fagmiljø og vera ein god og attraktiv arbeidsgjevar.


ENDRING I OPNINGSTIDA I KASSE

Tida endrar seg i bankane og dette opplever me i Aurland også.

Til dømes er det ikkje lenger så mange kundar som kjem inn til oss

og nyttar seg av kasse.

Difor endrar me opningstida i kassen.