Velkomen til Aurland Sparebank

Fusjon av Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har måndag 12. november 2018  vedteke fusjonsplan for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Vi endrar for å ta vare på
Banksjefane utrykker stor glede over at fusjonsavtalen no er vedteken. Grunnlaget for å kome dit har vore ein grundig og god prosess som har ivareteke alle bankane sine interesser.

Med denne endringa ynskjer ein å ta vare på lokalbanken og samstundes rigga den for framtida. Vi endrar for å ta vare på.

Fusjonsavtalen vert lagt fram for generalforsamlingane for avgjerd den 18. desember 2018.

Adm. banksjef i den samanslegne banken vil vere Mads Arnfinn Indrehus. Styreleiar vert Morten Kristiansen og nestleiar i styret vert Arve Tokvam. Det nye bankkonsernet vil ha 55 tilsette i 5 kommunar og ein forvaltningskapital på 7,8 milliardar kroner.

 

 

Gode råd

Kvifor bli kunde i Aurland Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, flinke rådgjevarar og gode digitale løysingar.

Aurland Sparebank er din medspelar i store og små avgjersler i livet.

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har innleia samtalar om samanslåing

 

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har i dag fatta vedtak om å innleia samtalar med sikte på ei samanslåing av dei tre bankane. Målet med ei samanslåing er å skapa ein solid og framtidsretta lokalbank i Sogn, som vil styrka lokalsamfunnet, lokale bedrifter og lokale arbeidsplassar. Banken ønskjer å vidareutvikla sterke og kompetente fagmiljø og vera ein god og attraktiv arbeidsgjevar.


ENDRING I OPNINGSTIDA I KASSE

Tida endrar seg i bankane og dette opplever me i Aurland også.

Til dømes er det ikkje lenger så mange kundar som kjem inn til oss

og nyttar seg av kasse.

Difor endrar me opningstida i kassen.