Lausøyre, avling og besetning

Denne forsikringa gjer at du ikkje risikerer driftstap om ein skade skulle oppstå på reiskap, lausøyre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.
  • Inkluderer avbrotstap i inntil 36 månader
  • Forsikringa kan utvidast med erstatning for avlingssvikt
  • Transportskadar på eigne varer med inntil 15 prosent av forsikringssummen på driftslausøyre

Dette blir omfatta av forsikringa


            
Avbrot

Transportskadar på eigne varer med inntil 15% av 
forsikringssummen på driftlausøyre. 

Kasko på driftslausøyre. Dekkjer skade på reiskap 
tilkopla motorvogn.

Reduksjon med kr 10 000 i eigendel ved brannskadar
dersom godkjent brannvarsling er montert, og i drift på skadetidspunktet.
 
Tilleggsnæring for inntekt inntil kr 300 000. Høgare sum kan avtalast. 

Hugs å forsikre dyra dine

Dyr kan bli utsett for smittsame sjukdomar eller ulukker som kan få alvorlige konsekvenser for deg. Ved å forsikre dyra dine er du sikra mot store økonomiske tap dersom noko skulle skje. Verdifulle produksjonsdyr bør ha individuell forsikring. 

Hos oss kan du kjøpe forsikringer for husdyr, fjøfe, hest og husdyr individuell.