Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er ei skreddarsydd forsikring for alle bedriftskundar.
  • Dei beste dekningane i marknaden for eigendelar og avbrot
  • Inkluderer ansvar- og retthjelpsforsikring
  • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om Næringsforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Brann-, vatn- og innbrotskadar

 Alle andre plutselege og uventa skadar
Avbrotstap i inntil 18 månader

Bedrifts- og produktansvar ved ting- og
personskade

Rekonstruksjon av arkiv, datafiler
eller liknande

Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade
Lagring og dekonstruksjon av miljøfientlig avfall
etter erstatningsmessig skade
Vindauge og skilt
Bygningsmessig tilleggsinnreiing
Underslag, bedrageri og liknande
Ran og overfall
Rettshjelp